Deltagare

Heritage Science Sverige utgörs av ett brett nätverk för samtliga berörda aktörer inom kulturarvsområdet. Inom nätverket finns en infrastruktur med anknutna organisationer som bidrar efter förmåga med resurser i form av kompetens, utrustning och informationsmängder. Arbetet drivs genom en samverkansgrupp som i sin tur sammankallas och administreras av Riksantikvarieämbetets arbetsgrupp.


Nätverksmedlemmar

Då heritage science är tvärvetenskapligt innebär det att det finns potential att attrahera en bred skara aktörer från olika forsknings- och kulturarvsdiscipliner. Nätverket välkomnar medlemmar med såväl en teoretisk som praktisk ansats i sina verksamheter för att finna bryggor mellan forskning som möter upp mot reella behov och praktiskt nyttjande parter. Ett medlemskap i nätverket behöver varken innebära förpliktelser eller kostnader för en enskild aktör.

Gå med i vår Facebook grupp Heritage Science Sverige

Deltagare i HSS samverkansgrupp

Samverkansgruppen för Heritage Science Sverige består av representanter från myndigheter, lärosäten, institut och näringsliv som deltar i nätverket. Som representant i samverkansgruppen medverkar organisationerna för arbetets inriktning och genomförande. Riksantikvarieämbetet har rollen som sammankallande part för samverkansgruppen.

Riksantikvarieämbetets arbetsgrupp: Kulturvårdsavdelning (Stefan Nilsson, Kaj Thuresson, Marei Hacke)