Om HSS

Heritage Science i Sverige

Heritage science är ett internationellt etablerat forskningsområde som förenar naturvetenskap, humaniora och teknik i syfte att öka och förmedla kunskaper om kulturarvet.

I Europa pågår sedan länge ett strategiskt arbete inom heritage science med att utveckla infrastruktur, nätverk och samarbeten. Sedan 1990-talet har en rad stora samarbetsprojekt med upp till 30 organisationer från olika länder finansierats av europeiska forskningsprogram. Arbetet inom projekten har lett fram till etableringen av E-RIHS, European Research Infrastructure on Heritage Science, som i dag drivs av fler än 100 organisationer.

Stor potential i samarbeten över gränser

Det långsiktiga bevarandet av kulturarvet och dess möjligheter att skapa nytta i samhällsutvecklingen är ständigt beroende av ny kunskap genom forskning och praktisk tillämpning. Av stor betydelse är tillgången till avancerad teknik och laborativ och naturvetenskaplig expertis i kombination med kompetens och resurser inom kulturarvssektorn. Internationella erfarenheter visar att det ligger det en betydande potential i samarbeten där kulturarvsforskare, konservatorer, naturvetare och ingenjörer möts över de traditionella ämnesgränserna.

HSS – ett svenskt nätverk och infrastruktur

Heritage Science Sverige (HSS) är namnet på det nationella nätverk inom heritage science som etablerades 2018 och där Riksantikvarieämbetet är sammankallande part. Det övergripande syftet med HSS är att ge förbättrade förutsättningar för kulturarvet.

Detta sker exempelvis genom att

• sammanföra potentiella samverkansparter,
• samarbeta kring forskningsutlysningar,
• få till stånd ett bättre utnyttjande av existerande teknisk och laborativ utrustning,
• tillgängliggöra expertis och kompetens inom nätverket samt tydliggöra forsknings- och utvecklingspotentialen inom heritage science.