Network for indoor climate in culturally and historically valuable environments

Nätverket behandlar en typ av byggnader där inneklimatet styrs inte bara av mänsklig komfort utan också med hänsyn till bevarande av byggnader och dess interiörer. Det kan vara museer, kyrkor, slott, hembygdsgårdar etc. Inneklimatrelaterad nedbrytning av olika slag orsakar varje år betydande förluster av kulturhistoriska och ekonomiska värden. Förväntade klimatförändringar kommer att ytterligare bidra till problemen. Alla inblandade aktörer är överens om att ett förebyggande arbete är den enda långsiktigt hållbara lösningen.

Nationellt och internationellt finns redan en stor massa av kunskap och erfarenhet inom detta område. Det finns ett fortsatt behov av forskning och utveckling, men en lika viktig utmaning är att tillgängliggöra den kunskap och de tekniska resurser som redan finns. En samordning krävs för motverka fragmentering och att möta branschens behov. Tanken med nätverket att skapa en mötesplats där kunskap och praktisk erfarenhet kan föras samman, kvalitetssäkras, utvecklas och spridas.

Vi har i nuläget ett löst sammansatt nätverk med cirka 60 personer. Nätverket stöds av Riksantikvarieämbetet.

Ett webbinarium genomfördes i november 2019 med ett femtiotal deltagare. Syftet var att informera om planerna på ett nationellt forum samt att i samverkan med forskare och praktiker diskutera vilket behov av kunskap och samordning som finns inom område.

En enkätundersökning med syfte att kartlägga kunskapsbehov samt befintliga kunskapsresurser genomfördes 2019.

I oktober 2020 anordnades en öppen föreläsning (on-line) om mögel, röta och skadedjur i
gamla byggnader med mykologen Johan Mattsson, Mykoteam, Oslo. Mer än 150 personer deltog.